Sex Work and Human Rights

Translation

Шведска: Земја која не прифаќа мајки – сексуални работнички

Земја која не прифаќа мајки – сексуални работнички [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Сексуална работничка од Шведска го изгубила старателството над нејзиното дете поради својата работа 1

Östra Göinge, Шведска, 13 Јануари, 2018.

Мајката е уништена со судска одлука.

Една мајка која работела како сексуална работничка во Östra Göinge, едно село во Шведска го изгубила својот син поради својата професија. Таа ги нудела своите сексуални услуги преку Интернет. Почнала да работи како сексуален работник откако паднала во финансиски проблеми кога нејзиниот син имал само три месеци. Таа ги канела своите клиенти во сопствениот стан нудејќи им сексуални услуги за пари. Нејзината месечна заработка изнесувала околу 2.000-2.300 евра месечно.

“Мајката и нејзиниот син најчесто живееле изолирани од светот, освен за посетите од нејзините клиенти. Многу често се случувало клиентите да го прекинат сексот со мајката кога бебето ќе се разбудело. Неговото креветче било веднаш до креветот на мајката. Мајката се изјаснила дека детето во ниедна ситуација не изгледало исплашено, но сепак било љубопитно за тоа што се случува. Откако ќе се разбудело, мажите веднаш си заминувале од дома, особено оние кои имале деца, сфаќајки ја целосно ситуацијата,“ се вели од Управниот суд.

Сè се разоткрило откако едно засегнато лице ја пријавило мајката во социјална служба, при што синот веднаш и бил одземен. Ова се случило без никаква претходна формална проценка на ситуацијата, иако активностите на мајката беа потврдени преку нејзините онлајн реклами. 

Управниот суд особено става акцент на фактот што мајката ги поканувала своите клиенти во нејзиниот дом. Според судот, постоел значителен ризик дека здравјето и развојот на детето ќе бидат оштетени од целокупната ситуација.

Откако детето и било одземено, мајката веднаш ги прекинала своите услуги. Сепак, Управниот суд сметал дека се уште постои ризик дека ќе го повтори своето однесување и затоа одлучил дека синот треба да остане под државната заштита согласно Законот за грижа на млади (LVU). Покрај тоа, судот утврдил дека мајката покажала рамнодушност во однос на безбедноста и заштитата на нејзиниот син, со тоа што ги носела непознатите мажите во својот стан.

Наместо сексуална работа, мајката сега е во потрога по друга работа, а во меѓувреме, аплицирала за социјална поддршка од владата, иако смета дека сепак нема да може да заработува толку колку што заработувала како сексуална работничка. Мајката, исто така, изјавила дека е во постојан контакт со нејзината мајка, која ветила дека ќе и помогне.

Според Управниот суд, таа е “загрижена за последиците на нејзиниот син”. Исто така, може да поднесе жалба против одлуката на судот во Административниот апелационен суд во Гетеборг во рок од три недели.
 CCJ Article

Кликнете на сликата за да ја прочитате целата статија (Англиска верзија)


Превод од СТАР-СТАР – Првиот колектив на сексуални работници на Балканот. Овој превод првпат беше објавен на веб-страницата на СТАР.

CTAP-CTAP Logo“СТАР и сексуалните работници веруваат дека почитувањето на основните човекови права и слободи и правото на слободен избор на професија, се основните принципи за здраво, толерантно и слободно општество. … СТАР СТАР се залага за свет без насилство во кое сексуалните работници слободно работат, а почитувањето на основните човекови права и слободи се основни принципи за демократско и толерантно општество.”

Можете да го следите на Твитер и Фејсбук.

Сексуалните работници и сојузниците преведуваат, Уредување + дизајн

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“СРСП има за цел да стане мрежа на сексуални работници и нивни сојузници кои можат да преведуваат, уредуваат и дизајнираат извештаи, известувања, академски, блоговски и новинарски статии, презентации, постери, дури и описи на фотографии со цел да споделат знаење во врска со сексуалната работа и да премостат културолошки и јазични бариери.”

Ве молиме кликнете тука за информации за SWAT на 18 јазици. Те молам контактирајте го SWAT преку е-пошта ако сакате да придонесете со своите вештини. Исто така, вие сте поканети да се придружите на SWAT Фејсбук групата


(Информации за лиценца на англиски јазик. Ве молиме почитувајте ја лиценцата Криејтив комонс.) The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Помогнете да го ширите зборот!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La Suède: Pas un pays pour les mères qui sont travailleuses sexuelles

Pas un pays pour les mères qui sont travailleuses sexuelles [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Une mère travailleuse sexuelle perd la garde de son enfant  1

Östra Göinge, Suède. 13 janvier 2018.

La mère est dévastée par la décision du tribunal.

La mère travaillait comme travailleuse sexuelle dans un village d’Östra Göinge, où elle annonçait ses services par Internet. Elle a commencé à faire cela après avoir eu des ennuis financiers quand son fils n’avait que deux à trois mois. Elle invitait des hommes à son appartement et avait des rapports sexuels avec eux en échange d’argent. Son revenu était d’environ 2000-3000 euros par mois.

La mère et son fils vivaient de façon plus ou moins isolée, à part les visites de ses clients, qui arrêtaient les rapports sexuels avec la mère si le garçon se réveillait dans son berceau à côté du lit. La mère disait que le garçon ne semblait jamais avoir peur, mais s’intéressait à eux. Quand le garçon se réveillait, les hommes rentraient chez eux, comprenant la situation, comme ils avaient des enfants eux-mêmes, selon la décision du Tribunal administratif.

Tout a été révélé quand une personne a dénoncé la mère aux services sociaux, suite à quoi le fils a été pris en charge. Cela s’est passé sans aucune évaluation formelle de la situation, bien que les agissements de la mère aient été confirmés par ses annonces en ligne.

Le Tribunal administratif a attaché une importance particulière au fait que la mère avait invité des étrangers à avoir des rapports sexuels chez elle. Selon le tribunal, la situation générale signifiait qu’il existait un risque significatif de dommages pour la santé et le développement du fils.

Selon la mère, elle a arrêté le travail sexuel depuis que son fils a été pris en charge. Néanmoins, le Tribunal administratif a cru possible qu’elle ne répète son comportement, et pour cette raison a décidé que le fils doit rester placé en accord avec la Loi sur la prise en charge des jeunes personnes (LVU). En outre, le tribunal a retenu que la mère a fait preuve d’indifférence envers la sécurité et la protection de son enfant en amenant des étrangers mâles à son appartement.

Au lieu de travail sexuel, la mère va maintenant chercher un autre travail, et entre-temps a demandé des aides à l’État, bien quelle comprenne que ces paiements ne se monteront pas à 2000-3000 euros comme le revenu de son travail sexuel. La femme a également constaté qu’elle a repris contact avec sa mère, qui a promis de l’aider.

Selon le Tribunal administratif, elle est « dévastée par les conséquences pour son fils ». Elle peut faire appel de la décision du tribunal devant la Tribunal administratif d’appel de Göteborg dans un délai de trois semaines.

CCJ Article

Cliquez sur l’image pour lire l’article complet (Version anglaise)


Traduction pour SWAT par Cornelia Schneider, une activiste travailleuse sexuelle indépendante.

SWAT  – Les travailleurs/-ses sexuelLEs et leurs alliéEs traduisent, éditent et dessinent

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“SWAT vise à devenir un réseau de travailleurs/-ses sexuelLEs et alliéEs capables de traduire, éditer et dessiner des rapports, documents d’information, des articles académiques, de blog et d’actualités, des présentations, des affiches, ou même des légendes de photos, afin de partager des connaissances sur le travail sexuel à travers les barrières culturelles et linguistiques.”

Veuillez cliquer ici pour plus d’informations sur SWAT en 18 langues. S’il vous plaît contactez-nous par e-mail et dites-nous quelles compétences vous voudriez nous apporter. Nous vous invitons également à rejoindre le groupe Facebook SWAT


(Informations de licence en anglais. Merci de respecter la Licence Creative Commons.) The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Aidez à faire passer le mot!


Suecia: No es país para madres trabajadoras sexuales

No es país para madres trabajadoras sexuales [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Una madre trabajadora sexual pierde la custodia de su hijo 1

Östra Göinge, Suecia. 13 de enero de 2018.

La madre está devastada por un fallo judicial.

La madre trabajaba como trabajadora sexual en un pueblo de Östra Göinge, donde anunciaba sus servicios a través de Internet. Comenzó a hacerlo después de encontrarse con problemas financieros cuando su hijo tenía solo dos o tres meses. Invitó a hombres a su departamento y tuvo relaciones sexuales con ellos por dinero. Sus ganancias ascendieron a alrededor de 2.000-2.300 euros por mes.

La madre y su hijo vivían más o menos aislados, a excepción de las visitas de sus clientes, que dejaban de tener relaciones sexuales con la madre si el niño se despertaba en su cuna, situada junto a la cama. La madre dijo que el niño nunca parecía estar asustado, pero sentía curiosidad por ellos. Cuando el niño se despertaba, los hombres se iban a su casa, entendiendo la situación ya que tenían hijos propios, de acuerdo con el fallo del Tribunal Administrativo.

Todo salió a la luz después de que una persona preocupada denunció a la madre a los servicios sociales, después de lo cual se le retiró a la madre la custodia del niño. Esto sucedió sin una evaluación formal de la situación, aunque las acciones de la madre fueron confirmadas por sus anuncios en línea.

El Tribunal Administrativo concedió especial importancia al hecho de que la madre había invitado a extraños a comprar sexo en su casa. Según el tribunal, la situación general significaba que existía un riesgo significativo de que la salud y el desarrollo del hijo se vieran perjudicados.

Por su propia cuenta, la madre cerró el libro de citas de trabajo sexual desde que su hijo le fue retirado. Sin embargo, el Tribunal Administrativo creía que existía el riesgo de que repitiera su comportamiento y, por lo tanto, decidió que el hijo debe permanecer bajo cuidado estatal de conformidad con la Ley de Cuidado de los Jóvenes (LVU). Además, el tribunal sostuvo que la madre había mostrado indiferencia con respecto a la seguridad y protección de su hijo al traer extraños a su apartamento.

En lugar de trabajo sexual, la madre ahora buscará otro trabajo y, mientras tanto, ha solicitado el apoyo del gobierno, aunque se da cuenta de que esos pagos no serán tan altos como los 2.000-2.300 euros que ganó con el trabajo sexual. La mujer también declaró que había reanudado el contacto con su propia madre, que había prometido ayudarla.

Según el Tribunal Administrativo, está “devastada por las consecuencias para su hijo”. Ella puede apelar contra el fallo del tribunal en el Tribunal Administrativo de Apelaciones en Gotemburgo dentro de tres semanas.

CCJ Article Spanish

Click en la imagen para leer el artículo completo (en inglés)


Muchas gracias a Citerea Anadiomena para la traducción en español. Publicado con el permiso de usar. Visita el blog El Estante De La Citi para obtener más textos en español. Traducción original del sueco al inglés para SWAT por Ophelia Eglentyn de Fuckförbundet, una asociación fundada en Suecia en la primavera de 2017, por y para las trabajadoras sexuales.

Fuckförbundet“Nuestras dos funciones clave son mantener una comunidad que ofrezca apoyo para todo tipo de trabajadoras sexuales en Suecia, y aumentar la conciencia sobre los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y los impactos negativos del conjunto actual de leyes. … Si tu feminismo excluye a los grupos marginados de personas, entonces no es digno de su nombre.”

Puedes seguir Fuckförbundet en Twitter, Facebook e Instagram.

SWAT – Trabajadores sexuales y sus amigos traducen, editar, y diseño

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“El objetivo de SWAT es no solo proporcionar a las trabajadoras sexuales y sus aliados una red que permita que la información del trabajo sexual se comparta a través de las barreras culturales e idiomáticas, sino también recompensar a los colaboradores por su trabajo cuando sea posible.”

Haga clic aquí para obtener información sobre SWAT en 18 idiomas. Póngase en contacto con SWAT por correo electrónico si desea contribuir con sus habilidades. También te invitamos a unirte al grupo SWAT de Facebook.


El original sueco de este artículo fue escrito por Carl-Johan Liljedahl y publicado por primera vez como “Barn till prostituerad omhändertas” (Niño de prostituta tomado en cuidado) en Kristianstadsbladet (13 de enero de 2018). Los términos “prostitución / prostituta” y “comprador de sexo” fueron reemplazados por “trabajo sexual / trabajador sexual” y “cliente”. El copyright del artículo original corresponde a Kristianstadsbladet. No tiene licencia bajo una licencia de Creative Commons.

Las imágenes y los tweets arriba y abajo no aparecieron en el artículo original. Las traducciones de artículos no representan endosos de títulos, imágenes, términos utilizados o puntos de vista expresados ​​en ellos, ni de los autores que los han escrito ni de los medios de comunicación que los publicaron.

Foto: 12019/10269 Images Ilustración: Kurios (Pixabay); Fuente: Last Soundtrack


Ayuda a correr la voz!


Sweden: No Country for Sex-Working Mothers

No Country for Sex-Working Mothers [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Sex-working mother loses custody of her child 1

Östra Göinge, Sweden. January 13, 2018.

Mother is devastated by court ruling. 

The mother worked as a sex worker in a village in Östra Göinge, where she advertised  her services via the internet. She started doing so after running into financial troubles when her son was only two to three months. She invited men into her apartment and had sex with them for money. Her earnings amounted to around 2,000-2,300 euros per month. 

The mother and her son lived more or less isolated, except for the visits from her clients, who stopped having sex with the mother if the boy woke up in his crib next to the bed. The mother said the boy never seemed to be scared but was curious of them. When the boy would wake up, the men went home, understanding the situation since they had children of their own, according to the Administrative Court’s ruling. 

Everything came into the open after a concerned person reported the mother to social services, whereupon the son was taken into care. This happened without any formal evaluation of the situation, although the mother’s actions were confirmed by her online ads. 

The Administrative Court attached special importance to the fact that the mother had invited strangers buying sex into her home. According to the court, the overall situation meant that there was a significant risk that the son’s health and development would be harmed. 

By her own account, the mother closed the book on sex work since her son was taken into care. However, the Administrative Court believed there was a risk that she would repeat her behaviour and has therefore decided that the son should remain in state care in accordance with the Care of Young Persons Act (LVU). In addition, the court held that the mother had shown indifference regarding the safety and protection of her son by bringing male strangers to her apartment. 

Instead of sex work, the mother will now look for other work and in the meantime, she has applied for government support, although she  realises that those payments won’t be as high as the 2,000-2,300 euros she earned from sex work. The woman also stated that she had resumed contact with her own mother, who had promised to help her. 

According to the Administrative Court she is “devastated about the consequences for her son”. She can appeal against the court ruling at the Administrative Court of Appeals in Gothenburg within three weeks. 

CCJ Article

Click on the image to read the full article


Translation for SWAT by Ophelia Eglentyn from Fuckförbundet, an association founded in Sweden in the spring of 2017, by and for sex workers.

Fuckförbundet“Our two key functions are to uphold a community that offers support for all kinds of sex workers in Sweden, and to raise the awareness on sex workers rights and the negative impacts from the current set of laws. … If your feminism excludes marginalized groups of people then it’s not worthy of it’s name.”

You can follow Fuckförbundet on Twitter, Facebook and Instagram.

SWAT  – Sex Workers + Allies Translate, Edit + Design

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“The aim of SWAT is not only to provide sex workers and allies with a network to enable sex work knowledge sharing across as cultural and language barriers, but also to reward contributors for their work whenever possible.”

Please click here for information about SWAT in 18 languages. Please contact SWAT via email if you would like to contribute your skills. You are also invited to join the SWAT Facebook group.


The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Help spread the word!


Work Problems

Work problems translated from the original by erzaehlmirnix

German original by Nadja Hermann. Translation by Matthias Lehmann. Posted with kind permission. See also “(Sex) Work Logic” + “Prostitutes Protection Law Logic”.


Prostitutes Protection Law Logic

This cartoon is about the planned “Prostitutes Protection Law” in Germany, but the logic applies nearly everywhere.

Research Project Germany

ProstSchG Logic - translated from the original by erzaehlmirnix


German original by Nadja Hermann. Translation by Matthias Lehmann. Posted with kind permission.

View original post


(Sex) Work Logic

(Sex) Work Logic - translated from the original by erzaehlmirnix


German original by Nadja Hermann. Translation by Matthias Lehmann. Posted with kind permission.
See also
“Prostitutes Protection Law Logic”