Sex Work and Human Rights

Translated News Article

Шведска: Земја која не прифаќа мајки – сексуални работнички

Земја која не прифаќа мајки – сексуални работнички [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Сексуална работничка од Шведска го изгубила старателството над нејзиното дете поради својата работа 1

Östra Göinge, Шведска, 13 Јануари, 2018.

Мајката е уништена со судска одлука.

Една мајка која работела како сексуална работничка во Östra Göinge, едно село во Шведска го изгубила својот син поради својата професија. Таа ги нудела своите сексуални услуги преку Интернет. Почнала да работи како сексуален работник откако паднала во финансиски проблеми кога нејзиниот син имал само три месеци. Таа ги канела своите клиенти во сопствениот стан нудејќи им сексуални услуги за пари. Нејзината месечна заработка изнесувала околу 2.000-2.300 евра месечно.

“Мајката и нејзиниот син најчесто живееле изолирани од светот, освен за посетите од нејзините клиенти. Многу често се случувало клиентите да го прекинат сексот со мајката кога бебето ќе се разбудело. Неговото креветче било веднаш до креветот на мајката. Мајката се изјаснила дека детето во ниедна ситуација не изгледало исплашено, но сепак било љубопитно за тоа што се случува. Откако ќе се разбудело, мажите веднаш си заминувале од дома, особено оние кои имале деца, сфаќајки ја целосно ситуацијата,“ се вели од Управниот суд.

Сè се разоткрило откако едно засегнато лице ја пријавило мајката во социјална служба, при што синот веднаш и бил одземен. Ова се случило без никаква претходна формална проценка на ситуацијата, иако активностите на мајката беа потврдени преку нејзините онлајн реклами. 

Управниот суд особено става акцент на фактот што мајката ги поканувала своите клиенти во нејзиниот дом. Според судот, постоел значителен ризик дека здравјето и развојот на детето ќе бидат оштетени од целокупната ситуација.

Откако детето и било одземено, мајката веднаш ги прекинала своите услуги. Сепак, Управниот суд сметал дека се уште постои ризик дека ќе го повтори своето однесување и затоа одлучил дека синот треба да остане под државната заштита согласно Законот за грижа на млади (LVU). Покрај тоа, судот утврдил дека мајката покажала рамнодушност во однос на безбедноста и заштитата на нејзиниот син, со тоа што ги носела непознатите мажите во својот стан.

Наместо сексуална работа, мајката сега е во потрога по друга работа, а во меѓувреме, аплицирала за социјална поддршка од владата, иако смета дека сепак нема да може да заработува толку колку што заработувала како сексуална работничка. Мајката, исто така, изјавила дека е во постојан контакт со нејзината мајка, која ветила дека ќе и помогне.

Според Управниот суд, таа е “загрижена за последиците на нејзиниот син”. Исто така, може да поднесе жалба против одлуката на судот во Административниот апелационен суд во Гетеборг во рок од три недели.
 CCJ Article

Кликнете на сликата за да ја прочитате целата статија (Англиска верзија)


Превод од СТАР-СТАР – Првиот колектив на сексуални работници на Балканот. Овој превод првпат беше објавен на веб-страницата на СТАР.

CTAP-CTAP Logo“СТАР и сексуалните работници веруваат дека почитувањето на основните човекови права и слободи и правото на слободен избор на професија, се основните принципи за здраво, толерантно и слободно општество. … СТАР СТАР се залага за свет без насилство во кое сексуалните работници слободно работат, а почитувањето на основните човекови права и слободи се основни принципи за демократско и толерантно општество.”

Можете да го следите на Твитер и Фејсбук.

Сексуалните работници и сојузниците преведуваат, Уредување + дизајн

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“СРСП има за цел да стане мрежа на сексуални работници и нивни сојузници кои можат да преведуваат, уредуваат и дизајнираат извештаи, известувања, академски, блоговски и новинарски статии, презентации, постери, дури и описи на фотографии со цел да споделат знаење во врска со сексуалната работа и да премостат културолошки и јазични бариери.”

Ве молиме кликнете тука за информации за SWAT на 18 јазици. Те молам контактирајте го SWAT преку е-пошта ако сакате да придонесете со своите вештини. Исто така, вие сте поканети да се придружите на SWAT Фејсбук групата


(Информации за лиценца на англиски јазик. Ве молиме почитувајте ја лиценцата Криејтив комонс.) The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Помогнете да го ширите зборот!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La Suède: Pas un pays pour les mères qui sont travailleuses sexuelles

Pas un pays pour les mères qui sont travailleuses sexuelles [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Une mère travailleuse sexuelle perd la garde de son enfant  1

Östra Göinge, Suède. 13 janvier 2018.

La mère est dévastée par la décision du tribunal.

La mère travaillait comme travailleuse sexuelle dans un village d’Östra Göinge, où elle annonçait ses services par Internet. Elle a commencé à faire cela après avoir eu des ennuis financiers quand son fils n’avait que deux à trois mois. Elle invitait des hommes à son appartement et avait des rapports sexuels avec eux en échange d’argent. Son revenu était d’environ 2000-3000 euros par mois.

La mère et son fils vivaient de façon plus ou moins isolée, à part les visites de ses clients, qui arrêtaient les rapports sexuels avec la mère si le garçon se réveillait dans son berceau à côté du lit. La mère disait que le garçon ne semblait jamais avoir peur, mais s’intéressait à eux. Quand le garçon se réveillait, les hommes rentraient chez eux, comprenant la situation, comme ils avaient des enfants eux-mêmes, selon la décision du Tribunal administratif.

Tout a été révélé quand une personne a dénoncé la mère aux services sociaux, suite à quoi le fils a été pris en charge. Cela s’est passé sans aucune évaluation formelle de la situation, bien que les agissements de la mère aient été confirmés par ses annonces en ligne.

Le Tribunal administratif a attaché une importance particulière au fait que la mère avait invité des étrangers à avoir des rapports sexuels chez elle. Selon le tribunal, la situation générale signifiait qu’il existait un risque significatif de dommages pour la santé et le développement du fils.

Selon la mère, elle a arrêté le travail sexuel depuis que son fils a été pris en charge. Néanmoins, le Tribunal administratif a cru possible qu’elle ne répète son comportement, et pour cette raison a décidé que le fils doit rester placé en accord avec la Loi sur la prise en charge des jeunes personnes (LVU). En outre, le tribunal a retenu que la mère a fait preuve d’indifférence envers la sécurité et la protection de son enfant en amenant des étrangers mâles à son appartement.

Au lieu de travail sexuel, la mère va maintenant chercher un autre travail, et entre-temps a demandé des aides à l’État, bien quelle comprenne que ces paiements ne se monteront pas à 2000-3000 euros comme le revenu de son travail sexuel. La femme a également constaté qu’elle a repris contact avec sa mère, qui a promis de l’aider.

Selon le Tribunal administratif, elle est « dévastée par les conséquences pour son fils ». Elle peut faire appel de la décision du tribunal devant la Tribunal administratif d’appel de Göteborg dans un délai de trois semaines.

CCJ Article

Cliquez sur l’image pour lire l’article complet (Version anglaise)


Traduction pour SWAT par Cornelia Schneider, une activiste travailleuse sexuelle indépendante.

SWAT  – Les travailleurs/-ses sexuelLEs et leurs alliéEs traduisent, éditent et dessinent

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“SWAT vise à devenir un réseau de travailleurs/-ses sexuelLEs et alliéEs capables de traduire, éditer et dessiner des rapports, documents d’information, des articles académiques, de blog et d’actualités, des présentations, des affiches, ou même des légendes de photos, afin de partager des connaissances sur le travail sexuel à travers les barrières culturelles et linguistiques.”

Veuillez cliquer ici pour plus d’informations sur SWAT en 18 langues. S’il vous plaît contactez-nous par e-mail et dites-nous quelles compétences vous voudriez nous apporter. Nous vous invitons également à rejoindre le groupe Facebook SWAT


(Informations de licence en anglais. Merci de respecter la Licence Creative Commons.) The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Aidez à faire passer le mot!


Suecia: No es país para madres trabajadoras sexuales

No es país para madres trabajadoras sexuales [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Una madre trabajadora sexual pierde la custodia de su hijo 1

Östra Göinge, Suecia. 13 de enero de 2018.

La madre está devastada por un fallo judicial.

La madre trabajaba como trabajadora sexual en un pueblo de Östra Göinge, donde anunciaba sus servicios a través de Internet. Comenzó a hacerlo después de encontrarse con problemas financieros cuando su hijo tenía solo dos o tres meses. Invitó a hombres a su departamento y tuvo relaciones sexuales con ellos por dinero. Sus ganancias ascendieron a alrededor de 2.000-2.300 euros por mes.

La madre y su hijo vivían más o menos aislados, a excepción de las visitas de sus clientes, que dejaban de tener relaciones sexuales con la madre si el niño se despertaba en su cuna, situada junto a la cama. La madre dijo que el niño nunca parecía estar asustado, pero sentía curiosidad por ellos. Cuando el niño se despertaba, los hombres se iban a su casa, entendiendo la situación ya que tenían hijos propios, de acuerdo con el fallo del Tribunal Administrativo.

Todo salió a la luz después de que una persona preocupada denunció a la madre a los servicios sociales, después de lo cual se le retiró a la madre la custodia del niño. Esto sucedió sin una evaluación formal de la situación, aunque las acciones de la madre fueron confirmadas por sus anuncios en línea.

El Tribunal Administrativo concedió especial importancia al hecho de que la madre había invitado a extraños a comprar sexo en su casa. Según el tribunal, la situación general significaba que existía un riesgo significativo de que la salud y el desarrollo del hijo se vieran perjudicados.

Por su propia cuenta, la madre cerró el libro de citas de trabajo sexual desde que su hijo le fue retirado. Sin embargo, el Tribunal Administrativo creía que existía el riesgo de que repitiera su comportamiento y, por lo tanto, decidió que el hijo debe permanecer bajo cuidado estatal de conformidad con la Ley de Cuidado de los Jóvenes (LVU). Además, el tribunal sostuvo que la madre había mostrado indiferencia con respecto a la seguridad y protección de su hijo al traer extraños a su apartamento.

En lugar de trabajo sexual, la madre ahora buscará otro trabajo y, mientras tanto, ha solicitado el apoyo del gobierno, aunque se da cuenta de que esos pagos no serán tan altos como los 2.000-2.300 euros que ganó con el trabajo sexual. La mujer también declaró que había reanudado el contacto con su propia madre, que había prometido ayudarla.

Según el Tribunal Administrativo, está “devastada por las consecuencias para su hijo”. Ella puede apelar contra el fallo del tribunal en el Tribunal Administrativo de Apelaciones en Gotemburgo dentro de tres semanas.

CCJ Article Spanish

Click en la imagen para leer el artículo completo (en inglés)


Muchas gracias a Citerea Anadiomena para la traducción en español. Publicado con el permiso de usar. Visita el blog El Estante De La Citi para obtener más textos en español. Traducción original del sueco al inglés para SWAT por Ophelia Eglentyn de Fuckförbundet, una asociación fundada en Suecia en la primavera de 2017, por y para las trabajadoras sexuales.

Fuckförbundet“Nuestras dos funciones clave son mantener una comunidad que ofrezca apoyo para todo tipo de trabajadoras sexuales en Suecia, y aumentar la conciencia sobre los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y los impactos negativos del conjunto actual de leyes. … Si tu feminismo excluye a los grupos marginados de personas, entonces no es digno de su nombre.”

Puedes seguir Fuckförbundet en Twitter, Facebook e Instagram.

SWAT – Trabajadores sexuales y sus amigos traducen, editar, y diseño

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“El objetivo de SWAT es no solo proporcionar a las trabajadoras sexuales y sus aliados una red que permita que la información del trabajo sexual se comparta a través de las barreras culturales e idiomáticas, sino también recompensar a los colaboradores por su trabajo cuando sea posible.”

Haga clic aquí para obtener información sobre SWAT en 18 idiomas. Póngase en contacto con SWAT por correo electrónico si desea contribuir con sus habilidades. También te invitamos a unirte al grupo SWAT de Facebook.


El original sueco de este artículo fue escrito por Carl-Johan Liljedahl y publicado por primera vez como “Barn till prostituerad omhändertas” (Niño de prostituta tomado en cuidado) en Kristianstadsbladet (13 de enero de 2018). Los términos “prostitución / prostituta” y “comprador de sexo” fueron reemplazados por “trabajo sexual / trabajador sexual” y “cliente”. El copyright del artículo original corresponde a Kristianstadsbladet. No tiene licencia bajo una licencia de Creative Commons.

Las imágenes y los tweets arriba y abajo no aparecieron en el artículo original. Las traducciones de artículos no representan endosos de títulos, imágenes, términos utilizados o puntos de vista expresados ​​en ellos, ni de los autores que los han escrito ni de los medios de comunicación que los publicaron.

Foto: 12019/10269 Images Ilustración: Kurios (Pixabay); Fuente: Last Soundtrack


Ayuda a correr la voz!


Sweden: No Country for Sex-Working Mothers

No Country for Sex-Working Mothers [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Sex-working mother loses custody of her child 1

Östra Göinge, Sweden. January 13, 2018.

Mother is devastated by court ruling. 

The mother worked as a sex worker in a village in Östra Göinge, where she advertised  her services via the internet. She started doing so after running into financial troubles when her son was only two to three months. She invited men into her apartment and had sex with them for money. Her earnings amounted to around 2,000-2,300 euros per month. 

The mother and her son lived more or less isolated, except for the visits from her clients, who stopped having sex with the mother if the boy woke up in his crib next to the bed. The mother said the boy never seemed to be scared but was curious of them. When the boy would wake up, the men went home, understanding the situation since they had children of their own, according to the Administrative Court’s ruling. 

Everything came into the open after a concerned person reported the mother to social services, whereupon the son was taken into care. This happened without any formal evaluation of the situation, although the mother’s actions were confirmed by her online ads. 

The Administrative Court attached special importance to the fact that the mother had invited strangers buying sex into her home. According to the court, the overall situation meant that there was a significant risk that the son’s health and development would be harmed. 

By her own account, the mother closed the book on sex work since her son was taken into care. However, the Administrative Court believed there was a risk that she would repeat her behaviour and has therefore decided that the son should remain in state care in accordance with the Care of Young Persons Act (LVU). In addition, the court held that the mother had shown indifference regarding the safety and protection of her son by bringing male strangers to her apartment. 

Instead of sex work, the mother will now look for other work and in the meantime, she has applied for government support, although she  realises that those payments won’t be as high as the 2,000-2,300 euros she earned from sex work. The woman also stated that she had resumed contact with her own mother, who had promised to help her. 

According to the Administrative Court she is “devastated about the consequences for her son”. She can appeal against the court ruling at the Administrative Court of Appeals in Gothenburg within three weeks. 

CCJ Article

Click on the image to read the full article


Translation for SWAT by Ophelia Eglentyn from Fuckförbundet, an association founded in Sweden in the spring of 2017, by and for sex workers.

Fuckförbundet“Our two key functions are to uphold a community that offers support for all kinds of sex workers in Sweden, and to raise the awareness on sex workers rights and the negative impacts from the current set of laws. … If your feminism excludes marginalized groups of people then it’s not worthy of it’s name.”

You can follow Fuckförbundet on Twitter, Facebook and Instagram.

SWAT  – Sex Workers + Allies Translate, Edit + Design

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“The aim of SWAT is not only to provide sex workers and allies with a network to enable sex work knowledge sharing across as cultural and language barriers, but also to reward contributors for their work whenever possible.”

Please click here for information about SWAT in 18 languages. Please contact SWAT via email if you would like to contribute your skills. You are also invited to join the SWAT Facebook group.


The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Help spread the word!


The “Dortmund Model” – Hardly a good example of sex work regulation

While some politicians are against the forced registrations of sex workers, their statements will amount to little more than lip service if they allow the ruling coalition to push the “Prostitutes Protection Law” through parliament. As sex workers worldwide prepare for December 17th, the International Day to End Violence Against Sex Workers, those working in Germany are increasingly worried about the new law and its impact on their health and safety.

Research Project Germany

Off-limit + tolerance zone Dortmund [cropped]

Off-limit and tolerance zone (in green) in Dortmund’s city centre (click to enlarge)

Last week, a local news outlet in Dortmund published an article that illustrated the gulf between sex workers and proponents of fully decriminalising sex work on the one hand, and even those politicians who oppose forced registrations of sex workers as part of the planned “Prostitutes Protection Law” on the other. The below is a translation of said article and a short commentary.

Prostitution Law: Discussion about Sanctions

The updated draft of a new prostitution law was the subject of a discussion between Sabine Poschmann, member of the German parliament (MdB) for the Social Democrats (SPD), and representatives of the Mitternachtsmission (Midnight Mission), a counselling centre for current and former sex workers as well as trafficked persons, which had previously strongly criticised the design of the draft bill. Where the MdB of Dortmund’s chapter of the…

View original post 750 more words


“Red Light Research” – Interview by Malte Kollenberg

Sex workers and allies protest in front of the South Korean Constitutional Court. © 2015 Research Project Korea. All Rights Reserved.

Sex workers and allies protest in front of the South Korean Constitutional Court.
© 2015 Research Project Korea. All Rights Reserved.

Summary

In May, I accepted an interview request by Malte Kollenberg, a freelance journalist producing a series about Germans living in South Korea for KBS World Radio. After several negative experiences with the Korean media, it was refreshing to meet a sincere journalist willing to go the extra mile to communicate before, during and after our encounter to ensure that the subject of sex work would be dealt with appropriately.

Listen to the interview in German or read the translated transcript below.

Please note that the copyright for the interview recording lies with KBS World Radio and is not licensed under a Creative Commons License.

Interview

Introduction by Malte Kollenberg

Matthias Lehmann’s research deals with a stigmatised occupation. He currently works on his dissertation about sex work regulations in Germany at Queen’s University Belfast. Over the last years, he’s created his own niche. Starting from his interest in North and South Korea, and later in human trafficking prevention in Thailand, he presented in 2013 the results of a privately funded research project about the impact of the South Korean Anti-Sex Trade Laws on sex workers’ human rights. And South Korea is still on his mind. Lehmann actively engages for improved working conditions for sex workers. For the “Meeting of Two Worlds”, we’ve met Lehmann in Busan and spoke with him about his research, the differences between Germany and South Korea, and his critique of the media.

Malte Kollenberg: Mr Lehmann, what brought you to South Korea?

Matthias Lehmann: I first came to Korea was in 2002. I majored in Korean Studies at the School of Oriental and African Studies in London, and the first time I came here was as a visitor, and then I returned later as an exchange student. Back in Berlin, my home town, I had quite a few Korean friends, and that’s how I came in contact with Korean culture, especially with Korean music, and of course with Korean films. My family’s history was shaped by the German division. I was born and grew up in West Berlin, but I also had relatives in East Berlin and other, smaller cities, all the way down to Saxony, and often visited the former GDR. That’s why the history of the Korean division is both a very interesting and emotional issue for me, and that was one of main reasons why I got into the field of Korean Studies.

MK: In the meantime, your research field is an entirely different one, however, and has little to do with the Korean division.

ML: Right. During my previous studies, and also for some time after that, I was particularly interested in North Korea and the role of the United States in the so-called North Korean nuclear crisis. Afterwards, I first shifted my focus onto the field of human trafficking. I did my master’s degree here in Korea and the subject I then wanted to focus on, sex workers’ rights and prostitution laws, which is the subject I am also dealing with now, I couldn’t get approved by the faculty at my university here, and I guess I can understand that. That was why I continued to focus on human trafficking prevention for my M.A. thesis, but of course that included illustrating how laws that should actually fight human trafficking, like here in Korea, negatively affect the rights of sex workers, especially of migrant sex workers. So, that’s how my research interest developed: first Korea, then human trafficking, then sex work. And although I first focused on Thailand, I later returned to South Korea to focus more closely on the situation here after the huge protests in Seoul in 2011.

MK: You also did research about this subject from a German perspective. Generally speaking, are there great differences between how sex work/prostitution is regulated by law in Germany and South Korea?

ML: Yes, there’s a huge difference. I’ve now begun to focus on Germany for my doctoral degree, and it’s exciting for me to do research about my own country for the first time. In Germany, sex work has been legal for a very long time. The media often report that Germany legalised prostitution in 2002 but that is actually incorrect. Prostitution was already legal for most of the 20th century, with the exception of the Nazi period. What changed in 2002 was that a law was created to strengthen the legal and social rights of sex workers, and that the operating of brothels was permitted. That’s what changed. But sex work was already legal, both the buying and the selling of sexual services.

And that’s exactly what is prohibited in Korea, which means that brothel operators, people who facilitate contacts, for example escort agencies, and also sex workers themselves are all prosecuted here. And it does happen! I’ve often experienced that both Koreans and foreigners living in Korea say that they believe nothing is being done and that the police is always looking the other way. And that really isn’t true. It might only be a drop in the bucket – but that drop hits the target. In fact, there are many raids here, and since last year, they’ve actually increased again. People are arrested and sentenced, people have to appear before the court, and last November, a woman even died as a result of a raid, because she panicked and jumped out of a window to escape the police.

That was a very interesting case and that’s where we come to the media. If any “prostitution ring” or human trafficking case is uncovered in Korea or abroad, where Korean sex workers are involved, or victims of human trafficking, which of course can also occur, then the Korean media always report about it immediately and extensively in their English editions and on their English websites, because that’s “sexy” news. But when that woman died last November – absolute silence! Nobody wanted to report in English that this sort of thing also happens. Of course there were some reports about it in Korean, but they were not good and very disrespectful. In one of them, there was a cartoon that showed two police men looking down from a tall building and a dead woman lying below. How one can even have such an idea is a mystery to me. Of course there isn’t always such extreme harm involved, but raids do happen and the human rights of sex workers here in Korea are being violated. That’s a big problem.

MK: You just said that the media are keen on such “sexy” news. And that’s exactly how it is. Sex always sells in the media. You must be flooded with media requests.

ML: Indeed. With the exception of September 11, I’ve never experienced such an avalanche of media reports as in the last 18 months, both in Germany, but also in the UK. In Germany, that’s because there’s an ongoing discussion about changing the prostitution law. There’s a new bill but it has already been in the works for quite a while and no final decision has yet been made. The ruling coalition will probably just push it through parliament since they have such great majority there. In Northern Ireland, Scotland and also in the British House of Commons, different attempts were made to introduce laws to criminalise the purchase of sexual services. [In Northern Ireland, a law criminalising sex workers’ clients has come into force on June 1st, 2015.] And in Korea, there are also a lot of media reports, especially due to the ongoing constitutional review concerning the Korean anti-prostitution law.

MK: What might be the outcome of that?

ML: I didn’t really look very deeply into the adultery law, which was recently changed here so that adultery is now no longer punishable by law, but in the wake of that decision, it is of course possible that the constitutional judges, they’re eight men and one woman, will take the next step and say that the prostitution law also needs changing. But I don’t quite believe it yet. There have been constitutional reviews of the law in the past, but those weren’t submitted by a judge. However, two years ago, a Korean sex worker stood before the courts because she had sold sex, and she insisted on her right of self-determination, which resulted in the presiding judge at the Seoul Northern District Court submitting a request for a new constitutional review of the law.

The review should have been concluded already, but these things take a lot of time. In the case of the adultery law, for example, it took four years. The first public hearing was in April and the process will continue. The experts I’ve heard giving evidence so far represent a mixed bag. Sex workers are not sufficiently included. It’s bad enough in Germany, but here, it’s even worse. Although there are two different sex workers’ rights organisations, sex workers haven’t presented evidence so far. Instead, that was done by lawyers, researchers, and other experts, so that at the hearing, sex workers themselves weren’t heard. At least in Germany, even if that was merely a fig leaf, we did have a sex worker presenting evidence in front of the justice committee of the German parliament. But here, nothing of that sort happened.

MK: Let’s return to the media. On your blog, you published a media critique some time ago. What problems do you see when it comes to media reports about prostitution/sex work?

ML: Well, it wasn’t just one media critique but sadly, it’s a recurring issue, and it’s always a lot of work. I only focus on those that matter, for example, if there’s a detailed report from the BBC or from [German broadcaster] ARD. When it comes to reports about Korea, then what you mostly see in the German media are the latest stories to have allegedly happened in North Korea, and those stories are often trumpeted before they’re even confirmed, simply because they make for good clickbait. And when it comes to prostitution, there is no value set on fact-checking or actually speaking to members of the occupational group concerned. When the train drivers or pilots in Germany go on strike, then journalists speak with representatives of those occupational groups. Sadly, when it comes to sex work, that just doesn’t happen. Or if it happens, then they are harassed to make certain statements they don’t want to make, or do certain things they don’t want to do. I remember talking with a sex worker while I was doing my research project here in Korea, who told me that after the 2011 protests in Yeongdeungpo, that’s a red-light district in Seoul, one of the media teams insisted on filming her while she would do the dishes at a brothel. She replied to them that she never does that, so why should she do it now? Their idea was obviously to convey a message like, “Look, sex workers are normal people, just like you, doing normal things.” Maybe from a very naïve perspective, one can understand their motivation, but it’s still nonsense to try and fabricate something like that. Instead of trying to put words into their mouths, shouldn’t they actually report about what sex workers’ concerns and demands are?

Jasmine & Dora Protest in Berlin in 2013 © Research Project Korea. All Rights Reserved.

On July 19th, 2013, people gathered in 36 cities across the globe
to protest against violence against sex workers. |
Official Website

MK: The topic sex work/prostitution is so complex. Is there anything that you would like to add that you consider as particularly important?

ML: Yes, thank you. Ever since the global protest in June 2013, after two sex workers were murdered in Sweden and Turkey, the #StigmaKills hashtag is being used on Twitter. It refers to the fact that the stigmatisation of sex work and of sex workers really does result in deaths – or at the very least, it has a very negative impact on sex workers. Something I notice time and time again, especially here in Korea, is that people either feel sorry for sex workers, which they really don’t need, or they’re angry about them, which happens both in Korea or in the Korean communities in Australia, for example. They are angry because they seem to think that Korean sex workers who work abroad are giving Korea a bad image. But the reason why many Korean sex workers have migrated to work abroad is that the law, which was adopted here in 2004, criminalises them, and that the risks they’re taking by working abroad, for example in the US where sex work is also illegal, are still more predictable, or the conditions more attractive, than the risks they’d face if they were to stay and work here. People should finally listen to sex workers, and not just let off steam based on their prejudices.

MK: Thank you very much, Mr Lehmann.

ML: You’re welcome.


Please note that the copyright for the interview recording lies with KBS World Radio and is not licenced under a Creative Commons License.

Interview by Malte Kollenberg. © 2015 KBS World Radio. Translation by Matthias Lehmann. The English version differs slightly from the German original to make for easier reading. I would like to thank Malte Kollenberg for his professional attitude and sensitivity throughout our communication before, during and after the interview.


Related Posts

Articles tagged “Media Critique” on Research Project Korea

A fair deal? – South Korean sex workers’ earnings at home and abroad

In Pictures: Sex workers protest in front of South Korea’s Constitutional Court

Lies & Truths about the German Prostitution Act – An Introduction for the Uninitiated

Distorting MIRROR: The media’s fear of the truth [SPIEGEL Critique]

Does legal prostitution really increase human trafficking in Germany? [SPIEGEL Critique]

[Video in German] “Sex Crime” or “Sexual Self-Determination”? Prostitution discourses in South Korea


Kuosmanen: La loi contre l’achat de sexe crée un faux optimisme

Jari Kuosmanen - Photo by Åbo Underrättelser. All Rights Reserved.Questionnant la loi contre l’achat de sexe: Jari Kuosmanen, professeur associé au Département de Travail Social de l’Université de Göteborg, dit que l’offre et la demande pour des services sexuels en Suède n’a pas diminué depuis la fin des années 1990. Photo: Åbo Underrättelser.

A propos de cette traduction

En 2014, le Parlement Européen, l’Assemblée d’Irlande du Nord, et le Parlement Canadien ont vote en faveur de lois qui criminalisent l’achat de services sexuels, une mesure communément référée comme le Modèle Suédois. Pendant ce temps, la Commission Spéciale du Sénat français, la Chambre des Communes du Royaume Uni, et la Commission électorale de Justice du Parlement Néo-Zélandais ont rejeté une telle démarche.

Les défenseurs du Modèle Suédois prétendent que la loi a mené à une diminution du nombre d’acheteurs et de vendeurs de services sexuels. Cependant, selon Ann Jordan de l’Université Américaine Centre pour les Droits Humains et le Droit Humanitaire, le gouvernement suédois ne sait en fait pas “si la loi a causé une quelconque réduction du nombre d’acheteurs de services sexuels, de travailleurSEs du sexe, de victimes de traite, ou de travailleurSEs du sexe migrantEs”. Comme Jordan l’explique, les affirmations d’un ‘succès’ manquent de preuves fiables, et la source de ces affirmations “est principalement un court résumé en anglais d’un rapport du gouvernement”.

Tandis que le travail sexuel de rue a initialement chuté, Jay Levy et Pye Jakobsson soutiennent que la recherche suggère qu’il est depuis retourné à ses niveaux antérieurs, et qu’il reste difficile de savoir si le déclin initial a été causé par la loi ou d’autres facteurs. En ce qui concerne la baisse présumée des acheteurs de services sexuels, les chercheuses suédoises Susanne Dodillet et Petra Östergren soulignent que le résumé en anglais mentionné ci-dessus cite une enquête, qui suggère que moins d’hommes ont acheté des services sexuels en comparaison à une étude de 1996, mais il oublie cruellement de citer les réserves exprimées par la personne qui l’a elle-même conduite: Jari Kuosmanen. Alors que les défenseurs du Modèle Suédois et les activistes anti-prostitution continuent de citer ses résultats comme preuve soutenant leurs opinions, Kuosmanen explique dans cette interview le manque de preuves de l’efficacité de la loi.

S’il vous plait, notez que le droit d’auteur pour cet article réside avec Åbo Underrättelser et n’est pas sous license Creative Commons.

La loi contre l’achat de sexe crée un faux optimisme | Par Dan Lolax

Les politiciens Finlandais qui veulent suivre l’approche suédoise et introduire une interdiction totale d’acheter des services sexuels devraient réfléchir à deux fois. Il n’y a rien pour étayer l’allégation que la prostitution a diminué en Suède depuis que le pays a établi la loi en 1999, dit Jari Kuosmanen, professeur associé à l’Université de Göteborg, qui a été le premier à évaluer les effets de la loi. Selon lui, le problème est que les politiciens n’ont pas base le changement de législation sur la recherche. (more…)